Zmiana lokalizacji KONGRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO 8.V.2017 Warszawa

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zaistniałej zmianie dotyczącej miejsca, w którym odbędzie się planowany na 8.V.2017 roku – KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Miejscem Kongresu jest Pałac Kultury i Nauki – Sala Marmurowa w Warszawie

ADRES:
Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
http://www.kongreszp.org.pl/

Or­ga­ni­za­cja Kon­gre­su zo­sta­ła pod­ję­ta ze wzglę­du na dra­ma­tycz­ny stan psy­chia­trycz­nej opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce oraz cią­głe od­kła­da­nie re­ali­za­cji jej nie­zbęd­nej i sys­te­mo­wej re­for­my, po­przez wdro­że­nie Na­ro­do­we­go Pro­gra­mu Ochro­ny Zdro­wia Psy­chicz­ne­go. Cho­rzy leczą się w wa­run­kach uwła­cza­ją­cych ludz­kiej god­no­ści, a w wielu miej­scach Pol­ski wła­ści­wa pomoc jest prak­tycz­nie nie­do­stęp­na. Po­przez po­ka­za­nie de­ter­mi­na­cji wielu śro­do­wisk chce­my mieć wpływ na re­for­mę pol­skiej opie­ki psy­chia­trycz­nej.

Misją Kongresu

 • Promocja zdrowia psychicznego – zabieganie o profilaktykę zdrowia
 • Zabieganie o reformę leczenia – promocja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Rozwój współpracy humanistyki z psychiatrią, w kontekście zdrowia psychicznego
 • Zapobieganie stygmatyzacji osób leczących się psychiatrycznie
 • Po­dzie­le­nie się do­świad­cze­niem ru­chów sa­mo­po­mo­co­wych, umoc­nie­nie ich – przy­go­to­wa­nie i pre­zen­ta­cja kon­tak­tów śro­do­wi­sko­wych

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego.

 • ul.Jana III Sobieskiego 9
  02-957 Warszawa, Polska
 • +48 22 458 25 81
 • +48 22 458 27 73
 • kongreszp@ef.org.pl
 • Fundacja eF Kropka 13 2030 0045 1110 0000 0428 9890

ZAPRASZAMY