www.kongreszp.org.pl

Szanowni Państwo,

Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna. Poprzez pokazanie determinacji wielu środowisk chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej.

Termin Kongresu

8 maja 2017 roku – Dzień Zwy­cię­stwa. Czas trwa­nia Kon­gre­su, jako koń­co­we­go akor­du wielu po­prze­dza­ją­cych go ini­cja­tyw i dzia­łań spo­łecz­nych prze­wi­dzia­ny jest na jeden dzień.

Planowany przebieg Kongresu

   8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników. Powitanie kawą,herbatą
   9.00 – 11.30 Sesja plenarna
   1. Powitanie
   2. Zdrowie psychiczne a wartości
   3. Kryzys, nadzieja, zdrowienie
   4. Nowa psychiatria
   5. Wprowadzenie do manifestu
   11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
   12.00 – 14.30 Sesje tematyczne
   1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
   2. Zdrowie psychiczne wspólna sprawa. System pomocy oczyma potrzebujących i pomagających.
   3. Zdrowie psychiczne – kontekst społeczno – kulturowy
   14.30 – 15.30 przerwa na lunch
   15.30 – 17.00 sesje plenarne
   1. Sprawozdanie i podsumowanie sesji tematycznych.
   2. Wspólna dyskusja
   3. Ostateczne sformułowanie manifestu, zakończenie kongresu.
           17.30 Wymarsz ulicami miasta w stronę Ministerstwa Zdrowia i przekazanie manifestu.

 

Zapraszamy na stronę Kongresu www.kongreszp.org.pl, gdzie można dokonać rejestracji
i uszczegółowić wiedzę na temat wydarzenia.

                                                                                               Zarząd Sekcji Naukowej

Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

program

apel o wpłaty styczeń17

MANIFEST