Regulamin

Regulamin Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z dnia 18.01.2015 roku.

 § 1

 1. Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, zwana dalej Sekcją, jest organem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego powołanym do realizacji celów statutowych Towarzystwa w dziedzinie psychiatrii środowiskowej i rehabilitacji psychiatrycznej.

 2. Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, która skupia osoby zainteresowane rozwojem psychiatrii środowiskowej, została reaktywowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 31 marca 2014 roku.

§ 2.

Celami Sekcji są :

 1. Promowanie idei psychiatrii środowiskowej.
 2. Dbałość o wysokie standardy świadczeń na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w różnorodnych placówkach.

§ 3.

Zadaniami Sekcji są :

 1. Współudział we wdrażaniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 2. Współpraca z Komisjami Zdrowia Parlamentu RP , organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkimi innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zdrowia, zmierzająca do poprawy jakości leczenia i rehabilitacji psychiatrycznej.
 3. Wzmacnianie istniejących i powoływanie brakujących Filii Regionalnych Sekcji.
 4. Opiniowanie Regionalnych Programów Ochrony Zdrowia Psychicznego .
 5. Nadawanie certyfikatów terapeuty środowiskowego oraz specjalisty terapii środowiskowej.
 6. Organizowanie Regionalnych Forów Psychiatrii Środowiskowej.

 7. Opiniowanie aktów prawnych, które w sposób szczególny dotyczą psychiatrii środowiskowej.

 8. Wspieranie badań naukowych związanych z psychiatrią środowiskową.
 9. Współpraca w zakresie psychiatrii środowiskowej z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.
 10. Organizowanie sympozjów i szkoleń w zakresie psychiatrii środowiskowej.

§ 4.

 1. Ciałem doradczym Sekcji jest Rada Naukowa Sekcji wspierająca w sposób ciągły pracę kolejnych Zarządów Sekcji.

 2. Członkowie Rady Naukowej powoływani i odwoływani są przez Zarząd Sekcji, a ich kadencja ustaje w przypadku:

 

a. dobrowolnego wystąpienia członka Rady zgłoszonego na piśmie do Zarządu Sekcji,

b. odwołania przez Zarząd Sekcji, m.in. na skutek postępowania członka Rady sprzecznego z przyjętymi normami etycznymi i etyką zawodową albo, gdy przynosi szkodę Sekcji.

c. śmierci członka Rady.

§ 5

 1. Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Towarzystwa na podstawie złożonej w Zarządzie Sekcji deklaracji.

 2. Członek Sekcji będący osobą prawną (członek wspierający), działa w Sekcji przez swego upoważnionego przedstawiciela.

 3. Członkostwo w Sekcji ustaje na skutek:

a) wystąpienia członka Sekcji zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Filii Regionalnej Sekcji,

b) skreślenia z listy członków Sekcji przez Zarząd Filii Regionalnej Sekcji z powodu:

c) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 3 lat pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia,

d) prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego o usunięciu z Towarzystwa.

 1. Zarząd Sekcji, raz do roku, przesyła Zarządowi Głównemu spis członków Sekcji.

§ 6

 1. Władzami Sekcji są:

  1. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Sekcji
  2. Zarząd Sekcji

  3. Komisja Rewizyjna Sekcji

 2. Kadencja Władz Sekcji trwa trzy lata, a ich wybór poprzedza wybory do władz Towarzystwa.
 3. Zarząd Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji w okresie między Zebraniami Sprawozdawczo – Wyborczymi Członków Sekcji.

§ 7

 1. Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Sekcji mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie, jeżeli tego zażąda choćby jeden z głosujących.
 4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa.
 5. Członkami uprawnionymi do czynnego i biernego głosowania są członkowie zwyczajni Sekcji.
 6. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Sekcji:

  a. ustala główne kierunki działania Sekcji,

  b. rozpatruje sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji,

  c. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  d. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Sekcji,

  e. rozpatruje zgłoszone wnioski.

 7. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji odbywa się raz na trzy lata w półroczu poprzedzającym zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

 8. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Zarząd Sekcji zawiadamia Członków Sekcji i Zarząd Główny, co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.
 9. Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdanie – Wyborcze Członków Sekcji może zostać zwołane:

a. z inicjatywy Zarządu Sekcji,

b. na żądanie Zarządu Głównego PTP lub Komisji Rewizyjnej Sekcji,

c. na pisemny wniosek przynajmniej 1/5 aktualnej liczby członków Sekcji, skierowany do Zarządu Sekcji.

10. Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji winno być zwołane przez Zarząd Sekcji w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 8

1. W skład Zarząd Sekcji wchodzi 7-9 członków wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo –Wyborczym członków Sekcji. Zarząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd Sekcji powołuje w porozumieniu z Zarządami Oddziałów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Przewodniczących Regionalnych Filii Sekcji, których terenem działania jest obszar danego Oddziału PTP.

3. Zarząd Sekcji powołuje i odwołuje Członków Rady Naukowej Sekcji.

4. Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku. Zwołuje je Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Zarządu Sekcji. Posiedzenia te mogą mieć charakter telekonferencji, jeżeli żaden z członków Zarządu Sekcji nie zgłosi sprzeciwu.

5. Do zadań Zarządu Sekcji, należy:

a. kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa i Sekcji;

b. przyjmowanie i skreślanie Członków Sekcji oraz prowadzenie ich ewidencji,

c. coroczne składanie Zarządowi Głównemu PTP aktualnej listy członków oraz składanie sprawozdań z działalności Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczemu Członków Sekcji;

d. opracowywanie do 30 marca corocznych planów pracy i planów finansowych oraz nadzór nad realizacją planów pracy i podjętych przez Zarząd uchwał.

e. uchwalanie zmian regulaminu Sekcji i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PTP,

 1. organizowanie zebrań, narad, konferencji, kursów i innych imprez dla Członków Sekcji.

 2. powoływanie i rozwiązywanie Zespołów Problemowych, Grup Roboczych oraz w porozumieniu z Zarządem Oddziałów, Filii Sekcji i nadzorowanie ich działalności;
 3. dbanie o wysoki poziom wykształcenia zawodowego Członków Sekcji, m.in. poprzez określanie wymogów dotyczących programów szkolenia i kursów kształcących w psychiatrii środowiskowej, przeprowadzanie procedur certyfikacyjnych itp.;
 4. reprezentowanie Sekcji w kontaktach z urzędami i krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami związanymi z psychiatrią środowiskową;
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich z tytułu przynależności do Sekcji.
 6. zarządzanie funduszami Sekcji, uzyskiwanie umożliwiających działalność Sekcji dotacji od Zarządu Głównego PTP i sprawozdawanie gospodarki finansowej Zarządowi Głównemu PTP.

§ 9

Przewodniczący Zarządu Sekcji reprezentuje Sekcję na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu.

§ 10

1. Sekretarz prowadzi archiwum i ewidencję Członków Sekcji, przechowuje pieczęć Sekcji, sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Sekcji oraz prowadzi korespondencję Sekcji.

2. W terminie do 30 marca każdego roku sekretarz przesyła Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

§ 11

Skarbnik przyjmuje i wypłaca kwoty pieniężne związane z działalnością Sekcji, odpowiada za prawidłowe księgowanie wpływów i wydatków oraz składa okresowe sprawozdania z działalności finansowej Zarządowi Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji i skarbnikowi Zarządu Głównego.

§ 12

1. Komisja Rewizyjna Sekcji składająca się z trzech członków wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Sekcji wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna Sekcji przeprowadza kontrolę działalności Zarządu Sekcji, co najmniej raz w roku, a także na wniosek Zarządu Głównego albo na wniosek co najmniej 1/5 członków Sekcji, najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

§ 13

1. Zarząd Sekcji powołuje Filie Regionalne wyznaczając w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTP osobę Przewodniczącego, który ustala skład Zarządu Filii Sekcji.

2. Przewodniczący Filii ustala skład zarządu Filii, który jest akceptowany następnie przez Zarząd Sekcji PTP.

3. Filie Sekcji organizują środowisko członków Sekcji działających na obszarze Oddziału Terenowego PTP, umożliwiając spotkania naukowe, zebrania dotyczące praktyki terapeutycznej i spraw organizacyjnych.

4. Filie Sekcji pracują w oparciu o Statut PTP i Regulamin Sekcji.

5. Działalność Filii Sekcji może być wspierana finansowo przez Zarząd Sekcji.

6. Filia może zbierać od członków składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Filii i powiadamia o tym Zarząd Sekcji.

7. Filia Sekcji może otrzymywać darowizny od sponsorów

§ 14

Rozwiązanie Sekcji może nastąpić z ważnych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTP po wysłuchaniu opinii wybranej w tym celu Komisji albo na wniosek Zarządu Sekcji.