Komunikat

Warszawa, 21. września 2017 r.

Komunikat

W informacji skierowanej w dniu 14 lipca 2017 r. do wszystkich podmiotów lecznictwa psychiatrycznego w Polsce, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Min. Zbigniew Król zaprosił podmioty sprawujące opiekę psychiatryczną w Polsce do udziału w pilotażu centrów zdrowia psychicznego, stanowiącego pierwszy etap realizacji środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej w ramach NPOZP.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 11 sierpnia 2017 r.

Utworzono bazę zgłoszeń wprowadzając do niej wymagane informacje dotyczące umiejscowienia, nazwy i formy prawnej podmiotów, proponowanego obszaru odpowiedzialności terytorialnej organizowanych centrów, posiadanych zasobów infrastrukturalnych i kadrowych oraz działalności w ostatnich latach (2015-2016). Baza ta jest obecnie sprawdzana i porządkowana, co jest konieczne ze względu na dostrzeżoną niespójność niektórych dostarczonych danych.

Wg aktualnych podsumowań, na zaproszenie odpowiedziało 139 podmiotów. Jeden z nich zaproponował utworzenie 4 centrów, jeden zaproponował dwa warianty centrum. Poniższa tabela przedstawia liczby zgłoszeń z uwzględnieniem ich formy organizacyjno-prawnej, w podziale na województwa.

Województwo

Kod

Podmioty lecznicze

Razem

Formalne wymagania wejścia do pilotażu

SPZOZ

spółki

z udziałem JST

inne

(„niepu-bliczne”)

spełnione

do

wyjaś-nienia

nie-spełnione

Dolnośląskie

2

9

1

3

13

6

2

5

Kujawsko-pomorskie

4

4

1

1

6

4

0

2

Lubelskie

6

4

0

1

5

3

0

2

Lubuskie

8

2

1

0

3

2

0

1

Łódzkie

10

4

2

4

10

4

3

3

Małopolskie

12

10

2

1

13

9

2

2

Mazowieckie

14

5

3

4

12

7

1

4

Opolskie

16

4

0

0

4

1

0

3

Podkarpackie

18

5

0

0

5

2

1

2

Podlaskie

20

4

0

1

5

3

0

2

Pomorskie

22

9

1

12

22

4

7

11

Śląskie

24

12

4

5

21

13

1

7

Świętokrzyskie

26

1

0

0

1

1

0

0

Warmińsko-Mazurskie

28

4

0

0

4

3

0

1

Wielkopolskie

30

6

0

3

9

4

1

4

Zachodniopomorskie

32

3

1

2

6

4

1

1

Polska (n)

PL

86

16

37

139

70

19

50

Polska (odsetki)

PL

61,9%

11,5%

26,6%

100,0

50,4%

13,7%

36,0%

Wstępna analiza pokazuje, że około jedna trzecia spośród zgłoszonych centrów nie spełnia formalnych warunków wejścia do pilotażu. Spośród pozostałych zgłoszeń, około połowa spełnia formalne kryteria, a pewna część (ok. 14%) wymaga dalszych wyjaśnień – obie te grupy będą przedmiotem szczegółowych, dalszych analiz, konsultacji i wizytacji, które ostatecznie pozwolą na wyłonienie centrów uczestniczących w pilotażu.

Czynności te zostaną podjęte niezwłocznie po uruchomieniu Biura Wdrożeniowego NPOZP w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.