KOMUNIKAT – kompendium informacji dla kandydatów na Terapeutów Środowiskowych

Informacja dotycząca Komisjii Certyfikującej dla kandydatów na Terapeutów Środowiskowych 

Prosimy o dokładne przeanalizowanie wymagań zamieszczonych na stronie

OPŁATA ZA PRZYSTAPIENIE DO EGZAMINU JEST BEZZWROTNA !!!!

TYLKO OSOBY, KTÓRE ZŁOŻĄ KOMPLETNE DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O WYMAGANYCH KWALIFIKACJACH BĘDĄ ZAPROSZONE NA EGZAMIN PRZED KOMISJĄ CERTYFIKUJĄCĄ

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z bardzo istotnymi informacjami:

KOMUNIKAT PIERWSZY -TERMINY KOMISJI

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń przesłanych przez osóby zainteresowane zaprezentowaniem swojego doświadczenia i wiedzy przed Komisją Certyfikującą, Zarząd Sekcji podjął decyzje o zaproszeniu na rozmowę w Łodzi 20-30 osób /głównie uczestników FZLŚ/.

Dla pozostałych osób zostanie ustalony po FZLŚ i zaproponowany Państwu inny termin i miejsce. Proszę o bieżące uważne śledzenie strony Sekcji – AKTUALNOŚCI.

Na początku czerwca 2016 roku przewodniczący Filii Sekcji prześlą Państwu informacje na podane we wnioskach adresy e-mail lub powiadomią państwa na zebraniach filii.

Osoby zaproszone na poszczególne terminy zostaną o terminie egzaminu poinformowane drogą mailową.

Przed Komisję Certyfikującą zostaną zaproszone osoby, które złożą do 30.04.2016 roku do Przewodniczących Filii komplet dokumentów, z których będzie wynikało, że dany kandydat spełnia formalne warunki przystąpienia do egzaminu w trybie nadzwyczajnym.

KOMUNIKAT DRUGI – KOMPLET DOKUMENTÓW

Do egzaminu w trybie nadzwyczajnym zostana dopuszczone osoby, które złożą komplet dokumentów do 30.04.2016 roku / LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DOKUMENTACJI DO PRZEWODNICZĄCEGO FILII REGIONALNEJ, LUB BIURA ZARZĄDU SEKCJI

W skład wymaganych dokumentów wchodzą:

 • Wypełniony wniosek z własnoręcznym podpisem potwierdzający wymagania:
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • pozytywna opinia filii regionalnej,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w psychiatrycznej opiece środowiskowej / wizyty w środowisku życia pacjenta/ (minimum 480 dni, w pełnym wymiarze godzin pracy)
 • co najmniej 2 miesiące stażu pracy na oddziale psychiatrycznym w pełnym wymiarze godzin pracy
 • współpraca z ośrodkami oparcia społecznego
 • kandydat posiada wiedzę i doświadczenie pokrywające się z programem „Szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko Terapeuty Środowiskowego” dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia /poniżej link do zapisów/

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ramowy_prog_nauka_20072011.pdf

 • 50 godzin uczestnictwa w wybranych formach szkolenia treningowego z zakresu pracy własnej – grupy Balinta – prowadzona przez certyfikowanego lidera grup Balinta

terapia własna lub superwizja – prowadzone przez certyfikowanego psychoterapeutę

tu konieczne jest podanie dat, rodzaju doświadczenia, ilość godzin, nazwisko osoby prowadzącej i jej kompetencji

 • przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

 

 • Załączone do wniosku xero dokumentów potwierdzających informacje zawarte przez kandydata we wnioskum.in.: potwierdzenie wykształcenia, doświadczenia w pracy w oddziałach psychiatrycznych, w środowisku pacjenta, potwierdzenie odbycia 50 godzin pracy własnej – zgodnie z wnioskiem i wymaganymi kryteriami
  • Potwierdzenie przynależności do PTP
  • Opinia Filii regionalnej w sprawie zaangażowania w działania w zakresie psychiatrii środowiskowej na Państwa terenie i czas przynależności do Sekcji
  • Potwierdzenia opłat / wydruk dokonanego przelewu/:

* aktualne opłacone składki członkowskie PTP

* aktualne opłacone składki członkowskie w Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

* uiszczona opłata za egzamin przed Komisją Certyfikującą

opłata jest bezzwrotna i zawiera w sobie analizę dokumentów na poziomie Filii Regionalnych, pracy Komisji Certyfikujących i ewentualne wydanie Certyfikatu dla osób, którym taki dokument zostanie przyznany/ oznacza to, że osoby decydujące się na złożenie dokumentów godzą się na poniesienie wszystkich wymaganych opłat/

KOMUNIKAT TRZECI – NUMER KONTA SEKCJI I KWOTY PRZELEWÓW

NR KONTA SNPŚiR PTP:

21 1020 2906 0000 1202 0285 2192

Dokonując przelewów na konto Sekcji w tytule przelewu proszę wpisać każdorazowo przynależność do Filii regionalnej SNPŚiR (np.: Filia Lubelska) oraz stosownie do realizowanej opłaty tekst wyróżniony:

 • dla Certyfikatu Terapeuty Środowiskowego wpisujemy: CTŚ, imię i nazwisko, Filia ……………
 • przy opłacie składki członkowskiej SNPŚiR wpisujemy: składka członkowska, rok (np.: składka za rok bieżący wpisujemy 2016), imię i nazwisko, Filia ………………

Obowiązujące opłaty 2016 roku:

Składka członkowska w Sekcji- 30 zł/rok

Składka członkowska w PTP- 120 zł/rok

Opłata za Komisję Certyfikującą – 50 zł