NPOZP

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W Polsce systematycznie wzrasta liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, co więcej – przewidywane jest jeszcze wyraźniejsze kształtowanie się tej tendencji w przyszłości (ze względu na zwiększenie poziomu społecznych zagrożeń dla zdrowia psychicznego, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przemoc, rozluźnienie więzi społecznych). Z tego względu konieczne było przyjęcie rozwiązań zmierzających do poprawy obecnego systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Do poprawy sytuacji w tym obszarze przyczynia się realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjętego przez Radę Ministrów 28 grudnia 2010 r. Daje on możliwość wielopłaszczyznowego podejścia do problemu. W pracę nad programem oraz w realizację jego założeń zaangażowali się nie tylko , lecz także inne organy, które w działaniach swoich oraz podległych im jednostek stale stykają się z problematyką zdrowia psychicznego. Dzięki temu będzie możliwa kompleksowa przebudowa istniejącego systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Realizacja programu obejmuje lata 2011 – 2015. W poszczególne zadania są włączeni ministrowie właściwi ze względu na cele programu, a w szczególności minister sprawiedliwości, minister obrony narodowej oraz ministrowie zdrowia, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych, administracji i cyfryzacji, a także Narodowy Fundusz Zdrowa oraz samorządy województw, powiatów i gmin.

Przewidywane efekty programu:

  • wyrównanie dostępu do różnych form opieki psychiatrycznej;
  • wzbogacenie oferty terapeutycznej, która obecnie jest w większości ograniczona do poradni bądź poradni i oddziału psychiatrycznego, zlokalizowanego najczęściej w szpitalu psychiatrycznym.

 
Główne cele:

  • promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych;
  • zapewnienie chorym dostępu do kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej oraz do innych form pomocy (unowocześnienie opieki według założeń modelu środowiskowego);
  • rozwój badań naukowych i tworzenie systemów informacji koniecznych do skutecznej ochrony i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego.

 

Ministerstwo Zdrowia o NPOZP